شماره: 5252
1400/03/08
روش عملی الزام زن به تمکین و تبعیت از مرد
روش عملی الزام زن به تمکین و تبعیت از مرد

اظهارنامه - الزام به تمکین

اظهارکننده : آقای کامران .... نام پدر: کوروش  به نشانی ک تهران.خیابان بهشتی  ....... .

مخاطب : خانم مینا .... نام پدر: اسد   به نشانی ک تهران.خیابان کریمخان ....... .

وکیل : مسعود محمدی

موضوع اظهارنامه : اظهار رسمی بر الزام به تمکین

منضمات :

1- وکالتنامه به شماره .... مورخ 1392/06/22 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

شرح اظهار نامه الزام به تمکین

خانم مینا .....

به تجویز ماده 156 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به طور رسمی و قانونی به جنابعالی اعلام می نمایم همانگونه که استحضار دارید:

به موجب قانون با وقوع عقد نکاح و ایجاد رابطه زوجیت برای شما تکالیفی ایجاد شده که متاسفانه از انجام آن خودداری نموده اید.با توجه به اینکه موکل همسر قانونی شما می باشد و با عنایت به فراهم بودن موجبات قانونی  و شرعی به موجب این اظهارنامه از شما دعوت می شود که هر چه سریعتر به منزل زوج به نشانی ....... مراجعه نموده و نسبت به ایفای تکالیف ناشی از عقد ازدواج اعم از تمکین عام و خاص اقدام نمایید در غیر اینصورت با مراجعه به مقامات قضایی در این مورد اقدام قانونی انجام و مسئولیت آن متوجه جنابعالی خواهد بود. 

دادخواست - الزام به تمکین زوجه

خواهان : کامران ... نام پدر : کوروش  به نشانی : تهران.خیابان بهشتی .......... .

خوانده : مینا .... نام پدر : اسد  به نشانی : تهران.خیابان کریمخان ........ .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی   به نشانی : تهران.خیابان فاطمی .میدان گلها ....... .

تعیین خواسته و بهای آن : الزام به تمکین

دلایل و منضمات دادخواست :

1- شناسنامه شماهر ..... صادره از تهران

2- سند ازدواج شماره .... مورخ 83/03/01

3- اظهارنامه به شماره .....

4- وکالتنامه به شماره ..... مورخ 92/06/23

شرح دادخواست الزام به تمکین

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند موکل به تاریخ 1383/03/01 مستنداً به رونوشت سند ازدواج در دفترخانه .. تهران با خوانده محترم ازدواج نموده است.خوانده محترم بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک نموده است و با وجود درخواست  مکرر زوج و ارسال اظهارنامه به خوانده جهت بازگشت به منزل مشترک و ایفای وظایف زناشوییف خوانده محترم هیچ اقدامی ننموده اند.لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی صدور حکم به الزام خوانده به تمکین مستدعی می باشد.

 

 

رای دادگاه - الزام به تمکین

پرونده کلاسه : ...........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده تهران

دادنامه شماره : .........

خواهان: آقاي کامران ..... با وکالت آقای مسعود محمدی  به نشاني تهران- میدان فاطمي-میدان گلها ........ .
خوانده : خانم مینا ..... با وکالت آقاي ......  به نشاني تهران میدان آرژانتین ...... .
خواسته : الزام به تمکین

گردشکار - دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید.

متن راي دادگاه الزام به تمکین زن 

در خصوص دادخواست کامران ..... با وکالت مسعود محمدی به طرفیت ... با وکالت آقاي ..... بخواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و كپي سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دانم فیما بین طرفین به سبب عقد نکاح دانم محرز و مسلم مي باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان و وکیل خوانده در دادگاه بشرح صورتجلسه مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ به استناد ماده "۱۱۰ قانون مدني به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار مي گیرد و از جمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در منزلي است که شوهر تهیه و تعیین مي نماید الا اينکه به موجب شروط ضمن العقد حق تعیین محل سکونت به زوجه داده شده یا حضور در منزل مشترك زناشويي توام با خوف ضرر جسماني و مالي و یا شرافتي باشد لیکن وکیل خوانده با حضور در دادگاه دلیل و بینه كافي که موجب عدم تمکین خوانده از زوج باشد به دادگاه ارانه نکرده لذا دادگاه دعوي خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقي و به استناد ماده ۱۱۰۲ و۱۱۱۴ قانون مدني حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفاء وظایف مشترك زناشوني صادر و اعلام مینمایذ راي صادره حضوري محسوب به استناد مواد ۳۳۰و۳۳۴و۳۳۶ قانون آنین دادرسي مدني ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در
محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .

رنیس شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

حق انتشار محفوظ است ©