شماره: 5350
1400/04/16
پرونده (دادخواست-حکم) طلاق توافقی پس از طلاق خارجی در ایران
پرونده (دادخواست-حکم) طلاق توافقی پس از طلاق خارجی در ایران

روش های مختلفی برای انجام طلاق توافقی وجود دارد یا افراد در شرایط مختلفی ممکن است تصمیمی به طلاق توافقی بگیرند؛ مثل اینکه زن و شوهر ایرانی که در خارج زندگی می کنند پس از انجام طلاق، مطابق قانون اقامتگاه (کشور محل اقامت) تصمیم بگیرند طلاق خود را مطابق قانون ایران هم انجام داده و به ثبت برسانند.از نظر قانونی وقتی ازدواجی مطابق یک قانون شکل گرفته است برای آنکه به تکالیف ناشی از آن ازدواج پایان داده شود و تعیین تکلیف شود بهتر است طلاق هم مطابق آن قانون انجام شده و صورت گیرد.در واقع ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف هستند و یا اقامتگاهی غیر از ایران دارند همانطور که چند بار عقد ازدواج خود را ثبت می کنند لازم است چند بار هم طلاق خود را به انجام برسانند.در هر حال، اینکه زن و شوهر مطابق قانون خارجی طلاق بگیرند برای سهولت انجام طلاق در ایران امتیاز و مزیت محسوب نمی شود ولی چون قبلاً حقوق ناشی از زناشویی، تعیین تکلیف شده است شاید از نظر عملی کار کمی راحتتر باشد.ضمن اینکه برای مرد (زوج) جهت جلوگیری از تضعییع منافع تعیین تکلیف وضعیت ازدواج و مهریه و حقوق مالی زوجه تحت حکومت ایران یا انجام طلاق توافقی مطابق قانون ایران بسیار فوریت و ضرورت دارد.در ادامه یک نمونه طلاق توافقی به درخواست زن و شوهری که در خارج از ایران زندگی می کنند و طلاق خود را نیز در خارج از ایران انجام داده اند و به ثبت رسانده اند جهت اطلاع و استحضار مخاطبان گرامی ارائه می شود  و اعلام می نماییم که هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند بدون نیاز به حضور و دخالت در تشریفات طلاق جهت انجام طلاق توافقی، هر دو به وکلای دفتر وکالت دادگران وکالت داده و طی تشریفات انجام طلاق توافقی را به ما بسپارند.جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما در تماس و ارتباط باشید.

 

دادخواست طلاق توافقی

خواهان :

1- سحر ...... نام پدر : غلاحسین شغل :خانه دار  محل اقامت : تهران.خیابان ستارخان ...... .

2- آیدین  ....  نام پدر محمد  : شغل : تاجر محل اقامت : تهران.خیابان نفت ...... .

وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .... .

تعیین خواسته و بهای آن  : طلاق توافقی

دلایل و منضمات دادخواست :

1- سند اردواج به شماره .... مورخ 1380/09/20 دفتر رسمی ازدواج شماره ... رشت

2- شناسنامه شماره .... صادره از تهران

3- شناسنامه شماره .... صادره از رشت

4- وکالتنامه به شماره .... مورخ 1396/02/17 میزان تمبر مالیاتی به میبلغ 15000 ریال باطل شد.

5- وکالتنامه طلاق - دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران-واشنگیتن به شماره ... مورخ 1395/11/28

6- توافقنامه به شماره ... مورخ 1396/02/18

شرح دادخواست طلاق توافقی

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند :

زوجین به موجب سند ازدواج تقدیمی با مهریه ای به میزان 1000 سکه تمام بهار آزادی به عقد نکاح دائم یکدیگر در امده اند و فاقد  فرزند مشترک می باشند لیکن به سبب اختلافات بوجود آمده هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارند.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه طلاق ایرانی پس از انجام طلاق در خارج

پرونده کلاسه  : ‎........

مرجع رسیدگی : ‏ شعبه ۲۷۰ داد گاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره :  ..........

تاریخ دادنامه : 96/03/01

خواهان ها :

1- خانم سحر ..... فرزند غلامحسین علی با و کالت مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

2- آقای آیدین ..... فرزند محمد به نشانی تهران - یوسف آباد ............ .

خواسته : طلاق توافقی

گردشکار - خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر  فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسید گی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

متن رای داد گاه طلاق توافقی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم سحر ...... فرزند غلامحسین با وکالت آقای مسعود محمدی ۲. آقای آیدین ..... فرزند علی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن , دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند تکاحیه به شماره ترتیب ... مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۰ دفتر اسناد رسمی ازدواج شماره ... حوزه ثبت رشت که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتفع قضائی مثبوت به شماره ..... تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده و ای ّدگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۶۵ و ‎۲٩‏ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود :

زوجه کلیه مهریه ما فی القباله خود را درقبال اخذ طلاق خلع به زوج بذل نمود و زوج نیز قبول بذل نمودند زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب و ساقط نمودند زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارند زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند زوجه کلیه حقوق مورد اشاره در فوق اعم از مهریه و اجرت المثل و نفقه خود را در قبال توافقات مندرج در طلاق کشور آمریکا که در تاریخ ۲۰۱۷ در سفارت سوئیس در تهران در دفتر حفاظت از منافع آمریکا به امضاء زوج رسیده است بذل می نماید و زوجین دیگر در خصوص سایر حقوق مالی و هدایای خود و خانواده ها ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند زوجه موظف است گواهی عدم بارداری را به دفاتر اجرای صیغه طلاق ارائه نماید . طلاق واقع شده مستنداً به ماده ۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع می باشد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است گواهی صادره در اجرای ماده ۳۴ همان قانون طی پیبه ماه از تاریخ رای قطعی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کننده گواهی به دفترخانه , ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه طلاق جهت اجرای صیفه طلاق حاضر نگردد و یا مدارک لازم را به دفترخانه ارائه ننماید گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در این گواهی نیز ملغی خواهد بود . اجرای صیغه طلاق حسب ماده ۲۷ قانون مذکور با رعایت جهات شرعی و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت.

رییس شعبه 260 دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده)

 

راه های های ارتباط و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق

حق انتشار محفوظ است ©