شماره: 5400
1400/04/27
طلاق توافقی به دلیل کراهت زوجه (طلاق خلع)
طلاق توافقی به دلیل کراهت زوجه (طلاق خلع)

طلاق توافقی ماهیتاً یا طلاق خلع است یا طلاق مبارات.در طلاق خلع درخواست طلاق از طرف زوجه است و یا تنفر و کراهت از طرف زن مسبب طلاق محسوب می شود.در طلاق مبارات این کراهت و تنفر و درخواست از سوی هر دوی زن و شوهر است.غالب مواردی که به طلاق توافقی ختم می شود اعلام تمایل به طلاق از یک طرف مطرح شده و با توافق بر سر حقوق مالی و مسائل ناشی از زندگی مشترک مورد قبول طرف مقابل قرار می گیرد.در عمل حتی ممکن است درخواست طلاق از طرف مرد باشد که اگر با سماجت و مقابله زن مواجه نشود می تواند قالب طلاق توافقی به خود بگیرد.در واقع واژه طلاق توافقی از تاسیسات قانونکذار نیست و زاییده عرف و رویه محاکم است و به هر نوع طلاقی که به حضور و رضایت زوجین انجام شود اطلاق می گردد.در ادامه یک نمونه پرونده طلاق توافقی که به دلیل کراهت و تنفر شدید زوجه از زوج و با بخشش مهریه و قبول بذل توسط زوج که توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی انجام شده است، جهت استحضار و آگاهی مخاطبان گرامی تقدیم حضور می گردد.

دادخواست طلاق توافقی به دلیل کراهت زوجه

خواهان :

1- فاطمه ......   نام پدر : جلیل     شغل : پرستار   محل اقامت : تهران.خیابان نارمک ....... .

2- امیر .......    نام پدر : مهدی    شغل : آزاد       محل اقامت : کرج.میدان نبوت ......... .

وکیل :

1- مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری   به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

2- مینا کاویانی    وکیل پایه یک دادگستری   به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

تعیین خواسته و بهای آن : طلاق توافقی

دلایل و منضمات :

1- وکالت نامه به شماره ..... مورخ 1396/07/02 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- وکالت نامه به شماره ..... مورخ 1396/07/02 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

3- شناسنامه شماره .... صادره از یزد

4- شناسنامه شماره .... صادره از تهران

5- سند ازدواج شماره .... مورخ 1391/02/22 دفتر رسمی ازدواج شماره .... تهران

شرح دادخواست طلاق توافقی

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند، موکلین به موجب سند ازدواج تقدیم با مهریه ای معلوم به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و نیز فاقد فرزند مشترک می باشند لیکن به سبب اختلافات بوجود امده و نیز کراهت و تنفر شدید زوجه از زوج، هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و زوجه کل مهریه و تمامی حقوق مالی خود را در ازای طلاق خلع بذل نموده و زوج قبول بذل می نماید.با عنایت به مراتب فوق و توافقات انجام شده و مقررات راجع به طلاق خلع از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای حکم طلاق را داریم.

با تشکر و تجدید احترام

رای دادگاه طلاق توافقی به دلیل کراهت زوجه

پرونده کلاسه : ..........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۵۹ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : ........

خواهان : خانم فاطمه ........ فرزند : جلیل با وکالت آقای مسعود محمدی  به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

خوانده : آقای امیر ........   فرزند مهدی با وکالت خانم مینا کاویانی   به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

خواسته : طلاق توافقی

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.

متن رای دادگاه طلاق توافقی - خلع 

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان فاطمه ...... به طرفیت خوانده امیر ....... با وکالت مسعود محمدی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ترتیب  ..... مورخ ۲ دفتر اسناد رسمی ازدواج شماره ۳۸۶ حوزه ثبت تهران که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع قضائی مثبوت به شماره تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده و این دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۰۲۵ ۲۶ و ‎۲٩‏ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود : زوجه کل مهریه ما فی القباله خود را که تعداد ششصد و هفتاد و پنج عدد سکه طلای بهار آزادی و هزینه یک سفر حج عمره مفرده است را در قبال طلاق خلع به زوج بذل و وکیل زوج قبول بذل نمود و زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب و ساقط می نماید .زوجه نسبت به نفقه و اجرت المثل خود ادعائی نداشته و جهیزیه در اختیار زوجه می باشد و زوجین نسبت به هدایای طرفین و خانواده های آنان که مربوط به زوجیت ادعائی ندارند .زوجین فاقد فرزندمشترک می باشند .ودر خصوص سایر حقوق مالی مقررگردیده ۳دانگ از مالکیت آپارتمان واقع در تهران -بزرگراه نواب به متراژ حدود 100 متر مربع بنام زوجه گردد پس از اجرای صیفه طلاق و زوجه بر حسب اقرار خود باردار نمی باشد.زوجه حسب اقرار خود و تائید زوج و نیز گواهی صادره از آزمایشگاه .... مثبوت به شماره ....... در دفتر ثبت لوایح باردار نمی باشد. طلاق واقع شده بنا به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع می باشد . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است گواهی صادره در اجرای ماده ۳۴ همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطعی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کننده گواهی به دفترخانه. ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردد و يا مدارک لازم را به دفترخانه ارائه ننماید گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در این گواهی نیز ملغی خواهد بود . اجرای صیغه طلاق حسب ماده ۳۷ قانون مذکور با رعایت جهات شرعی در قبال طلاق خلع به زوج بذل دفترخانه طلاق و با حضور سردفترانجام خواهد گرفت.

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده

حق انتشار محفوظ است ©