شماره: 5411
1400/05/06
مراحل مطالبه حق و حقوق کارگر از کارفرما
مراحل مطالبه حق و حقوق کارگر از کارفرما

دادخواست مطالبه حق و حقوق کارگری

خواهان : حسین .... نام پدر: محمود   محل اقامت : تهران.میدان فاطمی ........ .

خوانده : هیات مدیره مجتمع مسکونی ....  محل اقامت : تهران.بلوار ارتش ........  .

موارد خواسته به تفکیک :

1- بازگشت به کار

2- حق السعی ایام بلاتکلیفی

3- ما به التفاوت حقوق سال 93 تا 97

4- حقوق معوقه دی ماه

5- نوبت کاری

6- بیمه

7- بن مسکن - بن خوار و بار

8- عیدی و مانده رخصی - اضافه کاری روزهای جمعه

شرح خواسته کارگر در خصوص مطالبه حق و حقوق

آقای حسین .... از تاریخ 1393/11/01 لغایت 97/10/15 به عنوان مسئول تاسیسات اسانسور و استخر مجتمع مسکونی ... مشغول به کار بوده است با توجه به اینکه قرارداد کتبی وجود نداشته و هر سال به صورت ضمنی قرارداد تمدید می شده است کارفرمای محترم قبل از اتمام قرارداد اقدام به اخراج غیر قانونی کارگر نموده است. تقاضای بازگشت به کار و حق السعی ایام بلاتکلیفی را از هیات خواستارم و در ضممن از سال 93 تا 96 حقوق کارگر (خواهان) ثابت بوده تقاضای افزایش سایر سطوح فردی و حقوق و ما به التفاوت حقوق فروردین اردیبهشت را خواستارم.در طول دوران خدمتی کارگر (خواهان) اقای حسین .... ایشان بیمه نشده و بن خوار بار و مسکن دریافت نکرده است.در تمام سالهای خدمت عیدی دریافت نکرده در ضمن کارگر (خواهان) پرسنل تمام وقت مجتمع ... بوده حق شیفت و نوبت کاری به ایشان پرداخت شده است.در روزهای جمعه که تعطیل رسمی بوده نیز نامبرده مشغول کار بوده که تقااضی 40% اضافه کاری مربوط به روزهای جمعه و همینطور سنوات خدمتی را از هیات محترم تشخیص خواستارم.

 

رای دادگاه هیات تشخیص - مطالبه حق و حقو کارگر

دادنامه شماره : ..........

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۳/۲۰

کلاسه پرونده : .......
مرجع رسیدگي : شعبه تشخیص ۳ هبات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شمیرانات

خواهان : حسین ..... به نشاني‌استان تهران- بزرگراه محلاتی .........

خوانده: هیات مدیره مجتمع مسکونی ...... ‏ به نشاني‌ بلوار اوشان .......... .

خواسته : بازگشت به کار / حقوق معوقه / نفاوت دستمزد / حق مسکن / بن کارگری / اضافه کاری / نوبت کاری / مرخصی استحقاقی /عیدی و پاداش/حق بیمه/ فوق العاده جمعه کاری /حق السعی

گردش کار: خواهان طی تسلیم دادخواستی به طرفیت خوانده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته شکایت را نموده است که پرونده در وقت مقرر در هیات تشخیص اداره  تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات مطرح واعضای هیات بدوی پس از استماع اظهارات اصحاب حاضر در جلسه وملاحظه لوراق به استناد ماده ۱۰۰و۱۰۱ آبین دادرسی کار به اتفاق آرا مبادرت به صدور رای به شرح ذبل می نماید.

متن رای هیات در خصوص مطالبه حق و حقوق کارگز از کارفرما

در خصوص رسیدگی به دعوی خوآهان آقای حسین .... بطرفین خواننده هیات مدیره مجتمع مسکونی .... به خواسته بازگشت به کار - پرداخت مطالبات - حق بیمه هیات تشخیص در اجرای ماده ۱۵۸ قانون کار پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست اقامه شده از سوی خواهان و مداقه در ادله اثبات دعوی مضبوط  در پرونده موضوع ماده 182 آیین دادرسی کار پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی از تاریخ 93/11/05 لغایت 97/10/15 موضوع مواد 2 و 3و 4 قانون کار طبق مدارک ضمیمه با آخرین مزد پایه روزانه 1/902/180 ریال (بعد از اعمال افزایشات مزد و پایه سنوانت روزانه به دستمزد خواهان در سال ‎٩۴‏ ) و احراز قطع رابطه همکاری از سوی خوانده ادعای خوانده را در خصوص پیمانکار بودن خواهان طبق  مدرک اقامه شده با این استدلال که از مفاد قرارداد کار منعقد شده مفهوم پیمانکاری استنباط نمی گردد و خواهان همواره در طول خدمت در قبال دریافت حق السعی ماهیانه بنا به دستور کارفرما در این مجتمع فعالیت داشته و بین طرفین تبعیت مزدی و دستوری برقرار بوده مردود اعلام می گردد و ادعای خواهان 1- در خصوص باز گشت به کار و حق السعي ایام بلاتکليفي از تاریخ اخراج به بعد با توجه به اینکه خواهان در اجرای آیین نامه کارگاه های 10 نفر نیرو و کمتر به علت عدم نیاز موضوع تبصره ماده ۱۵۸ قانون کار اخراج گردیده و موجبات بازگشت به کارش فراهم نگردید مردود اعلام می گردد و لیکن 2- در خصوص مطالباتی از قبیل حقوق معوقه- حق سنوات-عیدی-مرخصی مابه التفاوت حقوق نظر به عدم ارائه مدارک واسناد مثبته از سوی خوانده دال بر تادیه آن در وجه خواهان، مقرون به صحت اعلام می نماید.لذا اعضای هیات به اتفاق آراء کارفرمای موصوف را به استناد مواد 35، 66 و 34 و مفاد تبصره ماده 158 مواد قانون کار و مصوبه 70/12/06 مجلس شورای اسلامی مکلف می نماید جمعاض مبلغ 559/132/040 ریال به حروف پانصد و نه میلیون و صد و سی و دو هزار و چهل ریال به شرح ذیل در وجه خواهان پرداخت و تسویه حساب کامل نماید.ضمناً کارفرمای موصوف به استناد ماده 148 قانون کار مکلف است بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن خواهان نزد سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.ضمناً ادعای خواهان در خصوص مزایای انگیزشی(بن-مسکن) با توجه به پرداخت آن به همراه حقرق و در خصوص اضافه كاري و نوبت کاري و جمعه كاري با توجه به عدم ارایه مدارك آن به هیات مردود اعلام می گردد.

 

حق انتشار محفوظ است ©