با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 فروردین 1399
دادخواست و رای اجور معوقه (اجاره های عقب افتاده)

 دادخواست و رای اجور معوقه (اجاره های عقب افتاده)

بسیار اتفاق می افتد که در طول جریان قرارداد اجاره، مستأجر از پرداخت اجاره های مورد توافق یا اجرت المسمی کوتاهی و خودداری می نماید.در این فرض در میانه قرارداد اجاره یا پس از پایان آن همزمان با طرح دعوای تخلیه، موجر می تواند پرداخت اجور معوقه یا اجاره های عقب افتاده را مطالبه نماید.در صورتی که مدت قرارداد اجاره تمام شود استحقاق موجر فقط نسبت به اجرت المسمی است.اجرت المسمی از نظر مبلغ و میزان و مقدار تقریباً معادل اجرت المثل بوده ولی از نظر آثار و احکام کمی با آن متفاوت است.در ادامه به بررسی یک پرونده مطالبه اجور معوقه یا اجاره های عقل افتاده پرداخته می شود.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1529

پرونده عملی مطالبه اجور معوقه 

دادخواست مطالبه اجور معوقه 

دادگاه : شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 
وقت رسیدگی : 94/11/9
خواهان :  مهدی .............
خوانده :  عباس ..............
خواسته : تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره نامه ومتعاقباً پرداخت اجور معوقه
دلائل و منضمات :

1- تصاویر مصدق سند مالکیت

2-  اجاره نامه

3- اظهارنامه

متن دادخواست مطالبه اجور معوقه - اجاره های عقب افتاده

ریاست محترم دادگستری 
باسلام ودرود فراوان درخواست ذیل تحت:
اینجانب مهدی ........... مالک و موجر یک دستگاه آپارتمان واقع درخیابان.... به مساحت حدود 88 متر ازسند مالکیت شماره 749092 جزء پلاک ثبتی 18/0/17/3985 باکلیه متعلقات مندرج دراجاره نامه شماره 15764 پیوستی میباشم.
بموجب اجاره نامه شماره 15764 مورخه 94/2/13 تنظیمی دردفتر مشاور املاک فیمابین اینجانب وخوانده محترم ،یک دستگاه آپارتمان فوق الذکر را به مدت یکسال خورشیدی به نامبرده از قرار ماهیانه 7/000/000 ریال اجاره واگذار نموده مع الوصف علیرغم اینکه دربند 5 اجاره نامه مقرر گردیده درصورت تأخیر ازتأدیه هریک از اقساط اجاره بها بیش از ده روز از مستأجر موجر میتواند به موجب قانون مالک ومستأجر نسبت به فسخ اجاره بها و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید.مشارالیه دیناری بابت اجاره بها از ابتدا تا حال نپرداخته است حتی با ارسال اظهار نامه نیز تذکرات شفاهی به وی مؤثر واقع نشده فلذا ناگزیر به تقدیم این دادخواست گردیده است. علیهذا با توجه به مراتب معنونه تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره نامه شماره 15764 مورخ 94/2/13 سپس تخلیه مورد اجاره واقع درآدرس خوانده ومتعاقباً پرداخت اجور معوقه از مورخ 91/2/13 لغایت صدور حکم با احتساب کلیه خسارات قانونی وهزینه های دادرسی مورد استدعاست فعلاً به منظور رسیدگی اجور معوقه به مبلغ 3/400/000 ریال تمبر ونیز فسخ اجاره نامه و تخلیه غیر مالی تقدیم میگردد بدیهی است نسبت به مازاد متعاقباً ابطال تمبر خواهد شد.

گردشکار پرونده مطالبه اجور معوقه :

به دستور ریاست محترم دادگاههای عمومی دادخواست پس از ثبت کل به شماره ...... به تاریخ 94/10/10 جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی ارجاع میگردد ودفتر شعبه پس از ثبت دادخواست وقت رسیدگی را برای 94/11/9 تعیین میکند که اخطاریه وقت رسیدگی برای خواهان ارسال وطبق ماده 69 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد وبرای خوانده طبق ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد.
درتاریخ 94/11/9 جلسه رسیدگی تشکیل می گردد وطرفین دعوی همگی در جلسه حضور دارند.
پس از ثبت دادخواست موجود خواهان ، پرونده از ریاست محترم دادگاه تحت این عنوان درخواست استعلام ثبتی نموده بود.
ریاست محترم دادگاه احتراماً اینجانب مهدی ....... مالک آپارتمان واقع درخیابان .... خواهشمندم وضعیت ثبتی ملک اینجانب را استعلام فرمائید. که ریاست محترم دادگاه دستور استعلام وضعیت ثبتی ملک فوق الذکر را صادر نموده بودند. که جواب استعلام وضعیت ثبتی اعاده وضمیمه پرونده بود ودر آن مالکیت خواهان محرز شده بود.

صورتجلسه دادگاه - مطالبه اجور معوقه

به تاریخ 94/11/9 در وقت مقرر پونده امر به کلاسه 84/3/503 از طریق دفتر واصل وتحت نظر است شعبه سوم به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است خواهان وخوانده هردو حضور دارند. خواهان اظهار داشت عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است وهمچنین خواهان اظهار داشت نسبت به دعوای فسخ اجاره نامه اعلامی دعوی را مسترد میدارم ولی نسبت به پرداخت اجورمعوقه دردعوی خود باقی هستم نامبرده درجهت احراز هویت خود شناسنامه خود را ارائه نمود که پس از رویت به خودش مسترد شد. وخوانده دعوی اظهار داشت به علت اختلاف خانوادگی شدید وفشار فکری تاکنون درگیر بوده ونتوانسته ام اجاره بها را پرداخت نمایم واز محضر محترم دادگاه تقاضای مهلت می نمایم. دادگاه با توجه به مراتب و با بررسی مجموع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل انشاء رأی مینماید.

 

 

رأی دادگاه - اجور معوقه (اجاره های عقب افتاده)

درخصوص دعوی مهدی ....... بطرفیت آقای عباس .......... به خواسته رسیدگی صدور حکم بر فسخ اجاره نامه شماره 15764 ـ 31/2/84 وتخلیه عین مستأجره وهمچنین محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ 94/2/30 لغایت روز صدور حکم از قرار ماهیانه 7/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان نسبت به فسخ اجاره نامه وتخلیه دعوی را طی صورتجلسه 94/11/9 مسترد نموده است مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان دراین قسمت از خواسته صادر واعلام میگردد. واما درخصوص اجورمعوقه توجهاً به اجاره نامه مدرکیه که تصویری از آن درپرونده مضبوط است ونامه شماره 31473/غ مورخ 94/11/6 ورابطه مالکیت خواهان نسبت بر رقبه 17و18/3985 ورابطه استیجاری طرفین را احراز نموده واینکه علیرغم اظهارنامه 3240 مورخ 94/6/2 از ناحیه خواهان به خوانده واینکه خوانده دفاع وایراد مؤثری که موجب خدشه دار شدن درخواست خواهان باشد تقدیم محکمه ننموده است درنتیجه دعوی خواهان مصون از هرگونه ایراد وتعرض مانده است علیهذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده ومستنداً به ماده 98 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی وقواعد تسبیب لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون وهشتصد و پنجاه ویک هزار ریال به عنوان اجور معوقه ومبلغ پانصد وشش هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی بنفع خواهان را صادر واعلام میدارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
                                                

نظر نهایی - اجور معوقه (اجاره های عقب افتاده)

اولاً : اخطاریه ها وابلاغها درهر دو مرحله صحیحاً صورت گرفته است واز این حیث ایرادی وارد نمی باشد زیرا تصریح گردید ماده 69 قانون آئین دادرسی مدنی بلااجرا مانده وبه استناد ماده 68 ابلاغ صحیحاً انجام گردیده است.
ثانیاً : قرارداد اجاره پرونده حاضر بر اساس قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1376 تنظیم گردیده ودر این قانون ماده ای راجع به اجور معوقه وتکلیف موجر دراین خصوص بحثی نداشته ولیکن به قانون مدنی استناد کرد که بطور جامع در ماده 490 بند 3 تکلیف مستأجر را نسبت به مال الاجاره ونحوه پرداخت آن روشن کرده ولی استناد قاضی محترم به قواعد تسبیب ولاضرر بوده که به نظر استنادی منطقی وبر اساس قواعد شرعی صورت گرفته ولی به نظر اینجانب بهتر بود که ماده 490 قانون مدنی در رأی صادره ذکر می گردید.
نهایتاً چون در اساس رأی خواسته خواهان وارد تشخیص داده شده نتیجه رأی صادره نیز به نفع خواهان بوده وبر آن خدشه ای وارد نیست.

 

مطالب مرتبط با مطالبه اجور معوقه :

1- الزام به تنظیم سند رسمی، نکات مهم نمونه دادخواست

2- دستور تخلیه فوری، نمونه دادخواست و رأی

3- تحویل ملک به مالک توسط مستاجر و تامین دلیل

4- تخلیه اماکن تجاری، سرقفلی و حق کسب و پیشه

5- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اماکن تجاری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر
کلیدواژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.