ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
تاریخ انتشار: جمعه 15 فروردین 1399
پرونده عملی تخلیه بدلیل انقضای مدت اجاره

 پرونده عملی تخلیه بدلیل انقضای مدت اجاره

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1360

پرونده عملی تخلیه و اجاره

دادخواست تخلیه

نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيد باهنر
کلاسه پرونده : ..................
شماره دادنامه  : ..........    
نام شعبه : 123 دادگاه عمومی    
خواهان :  محمد حسین .............
خواندگان : فرامز ................
 

خواسته : تخلیه به علت انقضای مدت و نیاز شخصی و تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید  و سکونت

دلایل ومنضمات دادخواست :

1- فتوکپی سند مالکیت  

2- سند اجاره وکالتنامه

3- استشهادیه محلی

4- معاینه وتحقیق محلی

5- پروانه تجدید ساختمان
شرح دادخواست تخلیه :
ریاست محترم دادگاه شهید باهنر
با احترام برابرسند اجاره مورخه 90/6/5 خوانده تمامی شش دانگ یک قطعه زمین به انضمام سالن احداثی در آن به مساحت تقریبی 200 مترمربع پلاک ثبتی ....... فرعی از 42 اصلی مفروز از 889 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران را برای مدت پنج سال یعنی تا تاریخ 95/6/5 اجاره نموده واینک با انقضای مدت و با مراجعات مکرر و با اطلاع از اینکه مورد اجاره  مورد احتیاج موکل می باشد از تخلیه وتحویل آن خودداری نموده که با عنایت به قانون روابط موجر ومستاجر واینکه :
1-  اساساً موکل هیچگونه قراردادی با مستاجر ندارد وسند اجاره فوقالاشعار فی مابین مادر موکل بانو صدیقه ............ و مستاجر منعقد گردیده حال آنکه بعد از تقسیم وتفکیک املاک مرحوم حسین ........... ملک متنازع فیه سهمی موکل می باشد. 
2-  موکل آقای محمد حسین ......... خود فاقد محل سکونت است واکنون خود مستاجر می باشد که اجاره نامه تنظیمی فی مابین مشارالیه و مالک (آقای عزیزی ) مبین این واقعیت است که موکل مستاجر وملک خود را جهت احداث ساختمان وجهت رهایی از خانه بدوشی شدیداً نیاز داشته که مدارک و  مستندات در اولین جلسه دادرسی به محضر محترم دادگاه تقدیم خواهد شد. 
3- برابر استشهادیه پیوست محل مورد اجاره چندین سال است که بلا استفاده ومتروکه از طرف مستاجررها گردیده ومحل فساد وتجمع افراد اوباش وبیکار ومعتاد گردیده که ساکنین محل این مورد را مورد گواهی خویش قرار می دهند که خوانده محترم هیچگونه فعالیت کسبی در محل مورد اجاره نداشته وسالهاست که به صورت متروکه رها گردیده وقصد ایشان آزار واذیت مالک می باشد بنا به دلایل یاد شده وبرابرماده پانزده قانون روابط موجر ومستاجر وبند یک وسه ماده صدر الاشعار با احراز نیاز واقعی وشخصی موکل تقاضای رسیدگی وصدور حکم تخلیه مورد استدعاست ، ضمناً چون ملک مورد دعوی سالهاست که بلااستفاده رها گردیده وهمانگونه که فوقاَ اشاره شد خوانده محترم هیچگونه فعالیت کسبی در آن ندارد تقاضای تامین دلیل برابر ماده 236 ق.آ.د.م. را از دادگاه محترم خواستارم .


 

نظریه کارشناس در خصوص تخلیه 

با عنایت به موارد مطروحه ومشروحه فوق وسایر عوامل وجهات موثر در موضوع به نظر اینجانب میزان حق کسب وپیشه ششدانگ محل مورد بحث با توجه به اجاره نامه عادی مورخ (90/6/5) به مبلغ 750/000/000 میلیون ریال می باشد . 

 

 

رای دادگاه بدوی تخلیه 

خواسته دعوی اقامه شده توسط خواهان با وکالت خانم....به طرفیت خوانده تقاضای تخلیه عین مستاجره به علت انقضای مدت اجاره ونیاز شخصی واحداث ساختمان جدید که مستنداً به پروانه ساختمانی صادره از شهرداری منطقه 4 تهران به شماره ....... مورخه 88/12/17 می باشد که مدعی است خوانده براساس قرارداد اجاره عادی مورخه 90/6/5 عین مستاجره را از مالک قبلی اجاره نموده است و با انقضاء مدت اجاره و با مراجعات مکرر و با اطلاع از اینکه مورد اجاره مورد احتیاج مالک است از تخلیه و تحویل آن خودداری می نماید و در حالی که موجر خود فاقد محل سکونت است و مستاجر می باشد و ضمناً خوانده از محل هیچگونه استفادهای نمی نماید و به صورت متروک مانده است خوانده دعوی به شرح لایحه دفاعیه وارده به شماره 674 مورخه 94/4/2 اعلام نموده است مسائل مطروحه توسط خواهان برخلاف واقع است و نامبرده در ملک احداث اعیانی نموده است و هزینه های زیادی را متحمل شده است و نهایتاً خواستار برآورد هزینه های مورد ادعا و تعیین حق کسب و پیشه وسرقفلی به شرح روز را شده است که با ارجاع امر به کارشناس وانجام قرار در سه مرحله میزان حق کسب وپیشه را مبلغ 750/000/000 ریال تعیین نموده است دادگاه با لحاظ کل محتویات پرونده وبا توجه به مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی 2331 فرعی از 1142 اصلی تفکیک شده از پلاک ثبتی ...... اصلی بر اساس سند مالکیت ارائه شده وهمچنین محقق بودن قائم مقامی وی از موجر سابق وهمچنین حصول شرایط مقرر در ماده 15 در جلسه انقضاء مدت اجاره وارائه پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه چهار با ثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه مستنداً به بند 1 ماده 15 ورعایت مقررات ماده 16 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه وتحویل عین مستاجره به خواهان صادر واعلام می نماید همچنین مالک محکوم است به پرداخت مبلغ 750/000/000 میلیون ریال بابت حق کسب وپیشه وحق مستاجر که پس از پرداخت حکم تخلیه قابل اجرا خواهد بود در مورد هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان مطالبه ننموده است مستنداً به مفهوم مخالف ماده 515 ق.آ.د.م دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد.

 

 

رای دادگاه تجدید نظر تخلیه 

مرجع رسیدگی کننده : شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان
گردشکار پرونده تخلیه : دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام می نماید 

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 678 مورخ 95/4/30 صادره از شعبه 608 دادگاه عمومی تهران که با توجه به جواز ساختمانی صادره جهت مالک به استناد بند یک ماده 15 قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1356 صادر شده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است واعتراضات تجدید نظر خواه آقای فرامرز....بشرح منعکس در لایحه تجدید نظر خواهی بگونه ای نیست که نقض آن را ایجاب نماید لهذا با رد اعتراضات غیر موجه تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می شود رای صادره قطعی است .

 

 

نظرنهایی در خصوص پرونده تخلیه

اینجانب با ملاحظه کل محتویات پرونده وبا توجه به مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی 2331 فرعی از 1142 اصلی تفکیک شده از پلاک ثبتی ....... اصلی بر اساس سند مالکیت ارائه شده وهمچنین محقق بودن قائم مقامی وی از موجر سابق وهمچنین حصول شرایط مقرر در ماده 15 در جلسه انقضاء مدت اجاره وارائه پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه چهار با ثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه مستندا" به بند 1 ماده 15 ورعایت مقررات ماده 16 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه وتحویل عین مستاجره به خواهان صادر واعلام می نماید همچنین مالک محکوم است به پرداخت مبلغ 750/000/000 میلیون ریال بابت حق کسب وپیشه وحق مستاجر که پس از پرداخت حکم تخلیه قابل اجرا خواهد بود نظر دارم.

 

 

 


مطالعه مطالب مرتبط با تخلیه و اجاره :

1- نحوه تنظیم دادخواست تخلیه و مطالبه اجاره بها

2- تخلیه اماکن تجاری، سرقفلی، حق کسب و پیشه

3- تحویل ملک به مالک توسط مستاجر و تامین دلیل

4- دستور تخلیه فوری، نمونه دادخواست و رأی 

5- خلع ید از املاک و بیرون کردن متصرف غیرقانونی

 


 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر
کلیدواژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.