با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
رای دادگاه تخلیه ملک تجاری و مغازه به دلیل تجدید بنا

 رای دادگاه تخلیه ملک تجاری و مغازه به دلیل تجدید بنا

برای تخلیه مستاجر یک مغازه یا ملک تجاری (محل کسب، پیشه و تجارت) که قرارداد او تحت شمول و حکومت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است (یعنی قراردادهایی که قبل از سال 1376 منعقد شده اند) حتماً باید یکی از دلایل مذکور و مصرح در مواد 14 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مورد اشاره وجود داشته باشد یعنی با انقضاء مدت موجر نمی تواندن تقاضای تخلیه نماید مگر در تعامل و توافق با مستاجر.آنطور که در بند 1 ماده 15 این قانون آمده است یکی از دلایل تخلیه، احداث ساختمان جدید است با این توضیح که اگر موجر مدعی باشد که قصد تجدید بنا در محل مورد اجاره را دارد و برای اینکار پروانه ساختمان یا گواهی مبنی بر وجود پرونده جریانی درخواست احداث ساختمان جدید گرفته باشد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تخلیه مستاجر را بنماید.البته مشروط بر اینکه ظرف 6 ماه پس از تاریخ تخلیه، عملیات ساختمانی را شروع نماید.تخلیه در فرض احداث بنا یا به دلیل تجدید بنا، از جمله مواردی است که پرداخت حق کسب و پیشه از سوی موجر به مستاجر ضروری است چرا که دلیل تخلیه تخلف مستاجر نیست.در رایی که در ادامه مطلب می آید موجر به همین جهت تقاضای تخلیه ملک تجاری را نموده است و البته قبل از تقاضا درخواست احداث ساختمان و تجدید بنا از شهرداری انجام شده و به عنوان دلیل تخلیه گواهی شهرداری مربوطه مبنی بر جریان پرونده درخواست صدور پروانه ضمیمه دادخواست شده است.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 116

رای دادگاه تخلیه ملک تجاری به دلیل تجدید بنا

تاریخ رسیدگی : ۸۸/۳/۲۰

پرونده کلاسه : ۸۷۰۲۱۰

شماره دادنامه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه ۱۳۷ دادگاه حقوق ی تهران

خواهان : محمد رضا ....... با وکالت مع الواسطه خانم فاطمه .... با و کالت آقای مسعود محمدی به نشانی : میدان فاطمی.میدان گلها .

خواندگان : محمد حسین .... با وکالت آقای ............. .

خواسته : تخلیه و خسارت

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بسه
صدور رای می نماید .

متن رای دادگاه ملک تجاری به دلیل تجدید بنا 

در خصوص دعوی مسعود محمدی بوکالت از محمد رضا ..... با وکالت مع الوسطه خانم فاطمه .... به موجب وکالتنامه .... دفتر خانه شماره ۲۵۸ تهران به طرفیت محمد حسین .... و علی ..... بخواسته تخلیه عين مستاجره به دلیل تجدید بنا که در حین رسیدگی آقای ..... به و کالت از آقای محمد حسین .... وارد در پرونده گردیده است به این شرح که خواهان در تاریخ ۵۲/۸/۱ ملک موضوع دعوی که شامل دو باب سالن به مساحت دویست و چهل متر مربع از شش دانگ پلاک ثبتی ... به اجاره واگذار نموده است خواهان اظهار میدارد که چون قصد تجدید بنا دارد و گواهی و پرونده مربوط از شهرداری را اخذ نموده است استدعای صدور حکم به خواسته را دارد تصویر مصدق پروانه ماخوذه از شهرداری منطقه چهار به شماره ... که نوع آن تخریب و نوسازی است در پرونده شماره .... پیوست نموده است خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی در جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز از آنان واصل نگردیده است لذا مراتب به کارشناس رسمی داد گستری ارجاع که نظر به واصله مورد اعتراض واقع و لذا مجددا به هیت کارشناسی ارجاع گردید که نظر یه هیئت کارشناسی تحت شماره بت دفتر دادگاه گردیده است و به طرفین نیز ابلاغ به عمل آمده است و کیل خوانده ردیف اول نسبت به آن اعتراض نموده معذلک اعتراض موجه نمی باشد زیرا نظریه هیت سه نفری را با نظریه کارشناس واحد اولیه قیاس نموده و اختلاف آنرا دلیل بر نادرست بودن آن فرض نموده است نظر به مراتب دعوی مطروح را موجه تشخیص داده و مستند به بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خواندگان را به تخلیه عين مستاجره در قبال دریافت حق کسب و پیشه به شرح مندرج در نظریه هیت کارشناسان رسمی به مبلغ هشتصد میلیون ریال محکوم می نماید اين رای نسبت به ردیف اول با توجه به معرفی وکیل حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز قابل اعتراض در این دادگاه است ضمنا مستند به مواد ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت مورد مطالبه به خواندگان به پرداخت آن که شامل تمبر های ابطالی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی که مجموعا توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می گردند.

رئیس شعبه ۱۳۷ دادگاه حقوقی تهران

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص تخلیه تجاری و مسکونی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.