با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 30 دی 1399
نمونه متن صلح نامه انتقال آپارتمان

 نمونه متن صلح نامه انتقال آپارتمان

صلحنامه یا قرارداد صلح عنوان عقدی عام، فراگیر و با دامنه شمولی بسیار وسیع است.به این معنا که عقد صلح بدون اینکه سختگیری های سایر عقود در آن جریان داشته باشد می تواند در معنا و به منظور انعقاد کلیه عقود واقع و تنظیم شود.به طور مثال گاهی منظور طرفین انتقال قطعی مورد معامله است، طبیعتاً اولین عنوان که به ذهن می رسد برای چنین قراردادی خرید و فروش یا بیع است؛ اما بیع برای صحت ضرورتا باید ویژگی های مورد نظر قانوگذار را داشته باشد ازجمله معین بودن، موجود بودن و عینی بودن مورد معامله است.در حالیکه در صلحنامه می شود به مقصود انتقال دست یافت و این سختگیری ها هم البته وجود ندارد یا در قرارداد اجاره مدت، مبلغ و تناسب بین عوضین از حیث ارزش ضروری است در حالیکه صلح منافع حتی می تواند مجانی یا به یک شاخه نبات یا به یک حبه قند باشد و البته باز هم لازم الاجرا و غیر قابل انحلال ماننند سایر عقود لازم.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4298

صلح نامه انتقال آپارتمان

ماده 1 - طرفین معامله

بند 1 - مصالح :  آقای پیمان ..... فرزند مجید با کدملی .... صادره از تهران متولد ........  به نشانی : ...... .

بند 2 - متصالح :  خانم بهار ..... فرزند علی با کد ملی .... صادره از تهران متولد ......... به نشانی : ...... .


ماده 2 - مورد صلح ، حدود و محل آن

بند 1 - تمامی حقوق عینی اصلی و تبعی و حقوق دینی واقعی و متصوره راجع به شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه همکف واقع در تهران خیابان .......... قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزا شده از هشت فرعی از اصلی مذکور به پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی بخش دو حوزه ثبتی ... به مساحت .... متر مربع واقع در سمت شمال همکف به انضمام انباری قطعه ده تفکیکی به مساحت 36/3 متر مربع واقع در زیر زمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن با جمیع توابع عرفی و قانونی آن به شرح مندرج در سند مالکیت با شناسه یکتا ....... (پیوست شماره یک قرارداد)

بند 2 - تمامی حقوق عینی اصلی و تبعی و حقوق دینی واقعی و متصوره راجع به شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه یک واقع در خیابان ................. قطعه چهار تفکیکی مفروز و مجزا شده از .... فرعی از اصلی مذکور به پلاک ثبتی .... فرعی از .... اصلی بخش سه حوزه ثبتی .... به مساحت ... متر مربع واقع در سمت شرق طبقه یک به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 12 متر مربع واقع در زیر زمین به انضمام انباری قطعه 5 تفکیکی به مساحت 8/2 متر مربع واقع در زیر زمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن با جمیع توابع عرفی و قانونی آن به شرح مندرج در سند مالکیت با شناسه یکتا ..... ( پیوست شماره دو قرارداد )

تبصره 1 - متصالح با اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد صلح اقدام به قبول مورد صلح نمود.

تبصره 2 - ........ .

تبصره 3 - ........ .

تبصره 4 - ........ .


ماده 3 - عوض قرارداد ( وجه المصالحه )

عبارت است از مبلغ............ ریال که به اظهار مصالح فی المجلس تماما به وی پرداخت شده و مصالح اقرار به دریافت نمود.


ماده 4 - خیارات

متصالحین تمامی خیارات من جمله خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و ساقط نمودند.

تبصره 1 - طرفین قرارداد به مدت 40 سال از تاریخ وقوع عقد صلح برای مصالح بصورت یکجانبه خیار فسخ قرار دادند.

تبصره 2 -  ......... .

تبصره 3 - .......... .

تبصره 4 - .......... .


ماده 5- منافع مورد صلح

بنا به اظهار مصالح ، منافع مورد صلح قبلا به کسی واگذار نگردیده لکن ضمن همین قرارداد صلح ، متصالح منافع مورد مصالحه را برای مدت عمر مصالح و به صورت حق عمری به مصالح واگذار نمود تا در مدت عمر خود از منافع آن بصورت رایگان استفاده نماید و مورد مصالحه کمافی السابق در تصرف مصالح باقی می ماند.

تبصره 1 - پس از فوت مصالح در هر زمان ، منافع مورد صلح در مالکیت متصالح مستقر می گردد و به جهت برقراری منافع به مدت عمر مصالح، پس از فوت مصالح حق استفاده از منافع پایان یافته و به وراث وی منتقل نخواهد شد.

تبصره 2 - ........... .

تبصره 3 - .......... .

تبصره 4 - .......... .


ماده 6- سایر شرایط معامله

1 - به اقرار و اظهار مصالح و متصالح ، طرفین جزو اشخاص ممنوع المعامله نبوده و نمی باشند و هرگونه مسئولیت ناشی از اظهارات خود را شخصا به عهده گرفتند.

2 - مصالح به موجب این قرارداد اظهار نمود عین یا منافع مورد صلح قبلا به کسی واگذار نگردیده است و کلیه معاملات و قراردادهای مغایر با متن این سند صلح بین مصالح و افراد دیگر بی اعتبار است.

3 - پس از امضای این قرارداد مصالح متعهد می گردد تا زمانی که نسبت به فسخ این قرارداد به استناد تبصره یک ماده چهار اقدام ننموده است ، حق انتقال هیچ یک از حقوق عینی اصلی و تبعی نسبت به عین و منافع ملک را به شخص دیگری ندارد و در صورت انعقاد هرعقدی پس از امضای این سند، عقود مذکور فاقد اثر حقوقی بوده و بی اعتبار است.

4 - ....... .

5 - ....... .

6 - ........ .

7 - ........ .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)


ماده 7- حل اختلاف

داوری در خصوص کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد ، اعتبار ، فسخ ، نقض تعهد ، تفسیر و اجرای آن به .... ارجاع می گردد.

تبصره 1 - شرط داوری ، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و فسخ و انفساخ قرارداد تاثیری در آن ندارد و به هر صورت بین طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجراست.

تبصره 2 - ........... .

تبصره 3 - ........... .

تبصره 4 - ........... .

 

  • این قرارداد در تاریخ ............ ......فی مابین طرفین قرارداد در کمال صحت عقل و اختیار و با رضایت طرفین و در حضور شهود امضا کننده ذیل قرارداد در چهار صفحه و در دو نسخه تنظیم گردید و هر دو نسخه اعتبار واحد را داراست.

 

مصالح           متصالح                                 شاهد 1                             شاهد 2                             شاهد 3

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
فروش و انتقال حقوقی آپارتمان در قالب هر یک از عقود مملک (عقودی که برای طرف مقابل ایجاد مالکیت می نمایند) امکانپذیر است.انتخاب عقد صلح برای انتقال آپارتمان از این رو است که در این عقد سختگیری های سایر عقود وجود ندارد.
ما در این مطلب یک نمونه اجمالی متن صلحنامه انتقال آپارتمان را آورده ایم با این وجود توصیه می شود در صورت تصمیم به انتقال آپارتمان یا هر نوع ملک یا مال یا حق مسئله تنظیم قرارداد را به یک وکیل با تجربه بسپارید.
در حال حاضر (ابتدای سال 2021 میلادی و 1400 شمسی) برای تنظیم یک صلحنامه از سوی وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قرارداد حسب مورد مبلغی بین 3 تا 5 میلیون تومان است.
مدارک مالکیت ملک - مدارک هویتی طرفین - توضیحات و شرایطی که طرفین تمایل دارند ضمن قرارداد درج و شرط شود.
نظرات
حسن ساسانی
چهارشنبه, 27 اسفند,1399
از علی 6 دانگ از یک آپارتمان برابر سند انتقال قطعی به حسن از عین ، و به مجید نسبت به 6 دانگ منافع انتقال یافت .علی و مجید فوت کرده اند.
منافع به کی تعلق دارد؟ حسن؟ وراث علی؟ وراث مجید؟

پاسخ وکیل :
علی که عین و منافع متعلق به خود را به ترتیب به حسن و مجید منتقل نموده است پس فوت علی در ماجرا تاثیری ندارد؛ حسن نیز مالک عین است پس عین متعلق به حسن است.طبیعتاً اگر قرارداد راجع به انتقال منافع پایان نیافته باشد و به قوت خود باقی باشد تا زمان انقضای مدت منافع متعلق به ورثه مجید است.استثنای این قاعده قراردادهای راجع به انتقال سرقفلی (تحت حکومت قانون سال 76) و نیز قراردادهای راجع به انتقال حق کسب و پیشه (تحت حکومت قانون سال 56) است.که در دسته اول حتی بعد از انقضای مدت هم منافع به تبع حق سرقفلی متعلق به وراث مجید و در نوع دوم به تصریح قانونگذار قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56، انقضای مدت دلیل برای از بین رفتن قرارداد اجاره و انتفای مالکیت منافع نیست.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.