ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 فروردین 1400
گزارش پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

 گزارش پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

کسی که ملک دیگری را تصرف می کند اگر با اجازه مالک و به صورت تبرعی باشد که نیاز به پرداخت هیچ وجهی در قبال استفاده از منافع ملک نیست.اگر در قالب عقد اجاره باشد که مطابق قرارداد اجاره، اجاره بها پرداخت می نماید و اگر قراردادی در بین نباشد و تصرف نیز مسبوق به اجازه مالک نباشد طبیعتاً متصرف باید بابت تلف و تصرف منافع متعلق به غیر مبلغی را تحت عنوان اجرت المثل پرداخت نماید.اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی قرار می گیرد.اجرت المسمی مبلغی است که در یک قرارداد بین طرفین مورد توافق قرار می گیرد.اجرت المثل خاص تصرفات خارج از قرارداد یا تصرفات غیر قانونی مانند تصرف عدوانی است.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1365

گزارش پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

دعوای مطروحه

دعوای اصلی : تأمین خواسته و اجرت المثل ایام تصرف

دعوای متقابل : اثبات وقوع بیع

مشخصات طرفین دعوا 

خواهان اصلی (موکل) : اقای منصور .....

خوانده اصلی : اقای رسول .....

مشخصات ملک موضوع دعوا :

شش دانگ اپارتمان واقع در تهران – اکباتان ........

روند انتقال مالکیت ملک

1- طی قرارداد مورخ 4/6/68 از شرکت سهامی ...... به اقای محمدرضا ..... منتقل گردید.

2- به موجب وکالت نامه ی مورخ 9/3/78 از اقای محمدرضا ..... به اقای فرهاد ...... منتقل شد.

3- به موجب وکالت نامه مورخ 5/12/81 کلیه اختیارات مالک به اقای منصور ..... تفویض شد وطی صلح نامه مورخ 10/12/81 مالکیت عین و منافع تمامی شش دانگ به اقای منصور .... منتقل شد.

4- در شهریور ماه سال 1396 توسط اقای منصور ...... به یک خریدار جدید منتقل شده است.

 

شرح اقامه ی دعوا ( مراحل رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و اجرت المثل) :

ارسال اظهارنامه مبنی بر تخلیه و رفع تصرف 95/10/26

تقدیم دادخواست در تاریخ 96/04/07

خواسته : تامین خواسته و مطالبه اجرت المثل اموال  از تاریخ 12/3/95 – اواخراسفند 95

( دعوای اجرت المثل ایان تصرف درمورد اموال غیر منقول دعوای مالی ست و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است. تامین خواسته در صلاحیت همان دادگاهی ست که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. همچنین باتوجه به این که مورد مطروحه از موارد الف – ج ماده 108 قانون ایین دادرسی مدنی نبوده خواهان باید برای صدور قرار تامین خواسته طبق بند د همان ماده وجهی را نقدا به صندوق دادگستری واریز می نمود. )

دلایل و منضمات :   

سند وکالت نامه مورخ 9/4/78

سند تفویض وکالت مورخ 5/12/81

صلح نامه مورخ 10/12/81

خلاصه ای از شرح دادخواست : خطاب به رییس دادگاه عمومی حقوقی به علت تصرف بدون اذن با اجاره نامه ی صوری در تاریخ  12 خرداد 95 تقاضای صدور حکم به تامین خواسته و اجرت المثل ایام تصرف با تعیین کارشناس .

تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ 23/10/96

خوانده ، دعوای متقابل اثبات وقوع بیع شفاهی طرح کرده و دادگاه به جهت ارتباط کامل با دعوای اصلی مطروحه ابتدا رسیدگی به ان را در دستور کار قرار می دهد. به این منظور با تعیین وقت بعدی به اظهارات گواه معرفی شده از سوی خواهان دعوای تقابل رسیدگی کرده و با بنگاه مسکن مکاتبه ی قضایی می کند.

( اثبات وقوع بیع یک دعوای مالی ست و زمانی تقدیم می شود که ملکی معامله گردیده باشد و مبایعه نامه مکتوبی در میان نباشد و خواهان قصد داشته باشد با استفاده از مستنداتی مانند شهادت شهود یا مدارک پرداخت وجه، وقوع عقد بیع را اثبات نماید.دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع، اگر ادله و مستندات را کافی دانست ، حکم به تائید وقوع بیع صادر می نماید. دادنامه تایید بیع جنبه اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوا اجراییه صادر نمی شود.)

( ایرادات دادخواست تقابل طرح شده: باتوجه به انتقال ملک خواهان دعوای اثبات وقوع بیع می بایست ضمن دادخواست علاوه بر خواهان دعوای اصلی خریدار جدید را نیز خوانده قرار می داد. همچنین اگر سند رسمی ملک به نام طرف دعوا یا به عبارتی مالک فعلی ملک باشد ی به طرف دعوا قرار دادن مالکین قبلی ملک نیست اما چنانچه مالکیت وی به سند عادی باشد بهتر است مالک رسمی نیز طرف دعوا قرار بگیرد.)

 

 صدور رای نسبت به دعوای تقابل در تاریخ 97/07/07 :

دادگاه باتوجه به عدم ارائه ی دلیل و مدرک محکمه پسند ، عدم صراحت شهود در بیان شهادت ، عدم احراز قصد و رضای مالک و معین نبودن میزان ثمن جهت احراز صحت بیع ، حکم بر بی حقی خواهان دعوای تقابل صادر کرد. همچنین رسیدگی به دعوای اصلی ( مطالبه ی اجرت المثل ) را تا زمان قطعیت دادنامه ی دعوای تقابل در وقت نظارت قرار داد.

( دعوای اثبات وقوع بیع دعوای مالی ست و چون در دعوای مطروحه خواسته بیشتر از سه میلیون تومان است بنایراین قابل تجدیدنظر است.

در دعوای مطالبه ی مطالبه اجرت المثل که در مقابل ان دعوای اثبات وقوع بیع طرح می شود محکمه می بایست ابتدا نسبت به دعوای متقابل اظهار نظر کند و در صورت عدم احراز مالکیت متصرف به مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف رسیدگی کند.)

 

تجدیدنظرخواهی خواهان دعوای متقابل:

خواهان دعوای تقابل با استناد به پیامک ها و عدم توجه دقیق مقام رسیدگی کننده به اظهارات گواه تقاضای تجدیدنظر کرد.

 

رأی دادگاه تجدیدنظر:

دادگاه تجدیدنظر به علت ایرادات وارد بر رای و صدور حکم اشتباه به جای قرار ، تجدیدنظر خواهی را مورد پذیرش قرار داد و قرار عدم استماع دعوا نسبت به دعوای تقابل صادر کرد. ایرادات مورد اشاره در رای دادگاه تجدید نظر:

دعوای اثبات وقوع بیع قابلیت استماع ندارد و می بایست حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات و در مورد این دعوا الزام به تنظیم سند رسمی مورد مطابه قرار میگرفت.

دعوا در مورد مالکین قبلی توجیهی نداشته ولی دادگاه بدوی در دادنامه ی خود در ان مورد اظهار نظری نکرده است.

( باتوجه به این که قرار عدم استماع جزو قرارهای قابل فرجام خواهی نیست و همچنین هیچ یک از جهات قابل فرجام خواهی نسبت به رای صادره وجود نداشت رای داگاه تجدید نظر قطعی ست.)

 

اقدامات آتی و نتایج احتمالی:

باتوجه به تعیین وقت نظارت برای رسیدگی به دعوای اصلی و صدور رای قطعی قرار عدم استماع دعوا نسبت به دعوای متقابل چنانچه متصرف در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه ی اجرت المثل  موفق به اثبات مالکیت خویش نشود دادگاه با تعیین کارشناس اجرت المثل ایام تصرف را مشخص کرده و به ان حکم می دهد که این رای به علت مالی بودن ( خواسته بیش از سه میلیون تومان) قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. هم چنین با نظر به این که نظر قضات در خصوص صدور حکم اجرت المثل ایام تصرف به نفع مالک قبلی متفاوت است و نبود رای وحدت رویه در این خصوص بهتر ان است که از قبل دفاعی در این مورد اماده شود.

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
پس از پایان یک قرارداد اجاره به حکم ماده 501 قانون مدنی میزان اجرت المثل برابر اجرت المسمی است اما در فروض دیگر اجرت المثل با ارجاع قاضی توسط کارشناس تعیین می شود.
دعوای اجرت المثل ایام تصرف ملک به تبع آن در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و اگر اجرت المثل راجع به اموال منقول باشد در دادگاه اقامتگاه خوانده، بر خلاف دعوای راجع به اجرت المسمی که چون جنبه بدهی مستاجر دارد و در دادگاه اقامت خوانده مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در خصوص تصرفاتی که غیر قانونی،عدوانی و غاصبانه نباشد، از زمان اعلام نا رضایتی و درخواست تخلیه به متصرف (مانند مورد درخواست تخلیه ملک توسط سرایدار یا نگهبان یا شرکای مشاعی).در خصوص تصرفات عدوانی، غیر قانونی و غاصبانه از زمان شروع تصرف.
با جستجوی عباراتی نظیر ((وکیل برای خلع ید)) یا ((وکیل برای جلوگیری از غصب)) یا ((وکیل برای اجرت المثل ایام تصرف)) در سایت گوگل و دسترسی به مقالات، مطالب و دستنوشته های آن وکیل و پی بردن به میزان دانش،تجربه، تخصص و تبحر وی و در نهایت با مراجعه حضوری به وکیل انتخابی خود.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.