با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 18 اردیبهشت 1400
پرونده خلع ید و جلوگیری از غصب - وصیت نامه

 پرونده خلع ید و جلوگیری از غصب - وصیت نامه

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 122

لایحه تجدیدنظرخواهی - خلع ید

بسمه تعالی
قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی 
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار می‌رساند اینجانب مسعود محمدی به موجب وکالتنامه شماره .... وکیل خانمها ربابه .... و مینا .... در پرونده کلاسه .... که در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان در جریان است. بوده و ضمن درخواست صدور دستور مبنی برالحاق وکالتنامه و ارسال اوراق دادرسی به نشانی ذیل لایحه. توجه شما قضات محترم را به لایحه دفاعیه خویش جلب می‌نمايم.


1-  قبل از هر چیز توجه قضات را به اين نکته جلب می‌نمايم که تجدیدنظر خواه دعوای تنفیذ صلحنامه را تنها به طرفیت خانمها مینا .... و فاطمه .... داده ولی در تجدیدنظر خواهي خانم ربابه..... را هم اضافه کرده. نکته فابل ذکر این است که طبق اصول دادرسی تجدیدنظر خواهی تنها در چهارچوب خواسته مرحله بدوی امکان دارد و دعوای تجدید نظر خواه در مورد خواسته تنفیذ صلح نسبت به خانم ربابه ..... قانونی نبوده و قابل رسیدگی نیست و فقط نسبت به ایشان امکان تجدیدنظرخواهی در مورد خواسته تحویل ماترک قابل رسیدگی است. نکته دیگر اینکه. اصولاً وراث قبل از تقسیم ما ترک شخصیت حقوقی دارند و حقوق هر یک به نحو اشاعه در سراسر ماترک سرایت دارد پس قاعدتاً باید تمام آنها را خوانده دعوای راجع به ماترک قرار داد در غیر این صورت مانند موردی که خوانده مشخص نشده است دادخواهی و دادخواست ناقص بوده و قابلیت رسیدگی وجود ندارد. آرای صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور به شماره‌های ... مورخ ۱۳۱۳/۵/۱۵ و .... مورخ ۱۳۱۹/۸/۳۰ موید نظر اینجانب است.

2- موکلین بنده در هیچ مرحله از دادرسی منکر وجود صلحنامه مورخ 66/01/28 نشده اند بلکه از وجود انها اظهار بی اطلاعی کرده اند.خانم ربابه ... در جلسه مورخ 85/03/01 ضمن ادای سوگند اظهار داشته اند که هیچ اطلاعی از تنظیم صلحنامه توسط پدرشان ندارند و پدرشان قصد صلح اموال را نمداشته و تا پایان عمر اموال در تصرف خودشان بوده است.این مطلب در صورتجلسه مورخ 84/10/03 که توسط قضات محترم همین شعبه تحریر شده، هم آمده است. نکته قابل ذکر و دفاع اینجانب و موکلین بنده در این خصوص این است که صلحنامه مذکور به دلایل متعدد مذکور در ذیل بی اعتبار است: 

الف - مرحوم رحیم ... قبل زا عزیمت به حج کلیه اموال را به نفع برادرش محمد صلح کرده حتی اگر همه اینها صحیح باشد بی تردید و طبق اظهارات مطلعین در قرار معابنه محلی که توسط مستشار محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر جناب آقای ..... اجرا گردیده است و همچنین طبق اقرار خود تجدید نظر خواه در جواب به پرسش وکیل محترم آقای .... در جلسه مورخ 84/12/22 بعد از برگشتن مرحوم رحیم ... از حج اموال را ایشان تصرف کرده اند و تنها قسمتی از زمین های کشاورزی ایشان از ابتدا که از پدر آن مرحوم به ارث رسیده بود در تصرف جناب آقای محمد ....باقی مانده است.گواهی شورای روستای ... که آقای محمد ... ضمیمه پرونده کرده اند و استشهادیه محلی ایشان نیز تنها در مورد اراضی کشاورزی این روستا می باشد.در قسمتی از این استشهادیه یکی از شهود که ساکن همان روستا است گفته :"به دلیل اینکه مرحوم رحیم ... در تهران ساکن بوده اموال ایشان را برادرشان سرپرستی می کند و شاهد دیگری هم گفته "چون خود مرحوم کننده کارهای کشاورزی نبوده اقای محمد ... کننده آن ملک بوده است.با عنایت به مراتب فوق و همانطور که قضات محترم استحضار دارند مرحوم رحیم ... در صلحنامه ای کا آقای محمد ... ارائه داده اند برای خود شرط فسخ در نظر گرفته است و بعد از عزیمت از حج اموال (از جمله منزل مسکونی واقع در بیرجند و ملک مسکونی واقع در تهران و دیگر اموال را که امکان تصرف ایشان وجود داشته) تصرف کرده اند که با توجه به اینکه عقد صلح یک عقد تملیکی است و به مجرد ایجاب و قبول، متصالح مالک موضوع آن می شود قطعاض تصرف مصالح بعد از عقد به منزله فسخ عملی است و با عنایت به اینکه فسخ یک ایقاع بوده و به صرف قصد و بدون نیاز ذکر ایجاب محقق می شود (بر خلاف عقد که باید مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد می کند) اقدام عملی مرحوم رحیم .. بی تردید باید فسخ تلقی شود در غیر اینصورت تصرف در اموال و املاک دیگران است.

ب - مطلبی دیگر در خصوص بی اعتباری صلحنامه مورخ 66/01/28 اینکه، اگر این صلحنامه اصیل است  و به موجب آن جناب محمد ... مالک اموال مرحوم رحیم .... شده اند چه ضرورتی داشت باز هم به گفته خود آقای محمد ... در پایان عمر نزد ایشان و عده ای دیگر  در مورد این اموال و نحوه مصرف آنها بعد از فوتشان اقدام به تنظیم وصیت عهدی کرده و اقای محمد ... را وصی خود قرار دهند.ذکر این مطلب از سوی آقای محمد ... و طرح دعوا در این خصوص از ناحیه ایشان در شعبه سوم دادگاه عمومی بیرجند (دعوا در حال حاضر در جریان است) نشاندهنده این است که خود اقای محمد ... هم صلحنامه مورخ 66/01/28 را قبول ندارند و همچنین اقراری است از سوی ایشان مبنی بر فسخ و بی اعتباری صلح نامه,شاید هم نشانگر این باشد که آقای محمد .... به هر راهی برای تصاحب اموال برادر مرحومشان دست زده‌اند تا به قول خودشان به وصایای ایشان عمل کنند.

ج - نکته دیگر اينکه اگر عبارات صلح‌نامه مورخ ۱۷/۹/۲۲ را مورد توجه قرار دهیم در سطر ششم آن آمده است وارث باید این دو میلیون را به نامبردگان تسلیم کند. اگر منظور ایشان برادرشان بود چرا گفته اند وارث. آیا با وجود فرزندان، برادر وارث است. به نظر بنده با عنایت به اوضاع و احوال و تدفیق در جای جای صلحنامه مورخ 67/09/22 از جمله عبارت وارث (وارث آن مرحوم تنها دو دختر و همسرش بوده‌اند) و اینکه گفته شده قبلاً صلحنامه‌ای به این مضمون نوشته شده که مفقود گردیده و این صلحنامه به جای آن است هیچ نتیجه‌ای جز فسخ صلح نامه مورخ 66/01/28 نمی‌توان گرفت همانطور که سه مرجع قضایی (شعبه چهارم دادگاه عمومی بیرجند و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان و شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بیرجند) قبلاً در این خصوص چنین اظهار نظر
کرده‌اند.در جای دیگری از صلح نامه مورخ 67/09/22 آمده است :«وارث ... در مورد سایر اموال به طوریکه تعیین شده اقدام نمایند.» آقای محمد ... مدعی است این مطلب اشاره به صسلح نامه 66/01/28 دارد. در اين خصوص هم باید بگویم هیچ دلیلی مبنی بر اين وجود ندارد از کجا معلوم که منظور از این عبارت مقررات تعیین شده در قانون مدنی راجع به ارث نباشد. در هر حال اگر در ایسن مورد تردید هم شود مقتضای اصول (که در موارد تردید به آنها مراجعه می‌شود) استصحاب و عدم‌واصاله - الظهور تعلق اموال به وراث قانونی است.نکته جالب اینکه جناب قای محمد ... در لایحه مورخ 84/11/06 خود را وارث خوانده حتی اگر ایشان بی اطلاع باشند حتما مرحوم رحیم ...به واطه معلومات و اطلاعات حقوقی که داشته اند مطلع بوده که توارث و تعلق صفت وارث مریوط به مقررات امری است و نه تنها کسی نمی تواند دیگری را وارث خود بداند بلکه حتی با توافق طرفین هم تعلق این صفت منتفی است.

حال با توجه به تمامی موارد ذکر شده دفاع بنده و موکلین اینجانب عدم صحت و اصالت صلحنامه مورخ 66/01/28 نیست تا تطبیق خط و امضا آن مورد پیدا کند بلکه دفاع ارائه شده در کلیه مراحل دادرسی مبنی بر بی اعتباری و فسخ ان است، به دلایلی که ذکر شد و قاعدتاً با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دلایل کافی ارائه نداده است با سوگند موکلین اینجانب (که انجام شده است) دادرسی باید خاتمه می یافت (مواد 274 و 285 قانون آیین دادرسی مدنی) در پایان ضمن تشکر از قضات محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی و ضمن جلب توجه ایشان به محتویات پرونده و لایحه اینجانب تقاضای صدور حکم وفق مقررات و اصول حقوقی و انصاف را دارم.

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر - خلع ید

کلاسه پرونده : ...

شماره دادنامه : .....
تاریخ رسیدگی : ۸۵/۸/۲۲ :

تجدیدنظرخواه : آقای محمد .... فررزند اسماعیل .......
تجدیدنظر خواندگان :

1- خانم مینا ....

2- خانم ربابه .....

3- خانم فاطمه ...... همگی  به آدرس تهرران.سعادت آباد  با وکالت آقای مسعود محمدی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها.

تجدیدنظرخواسته : رأی شماره ..... صادره ازشعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بیرجند
تاریخ ابلاغ رأی بدوی به تجدیدنظر خواه : ۸۳/۹/۱۳

تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر : ۸۳/۱۰/۲

مرجع رسیدگی کننده شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی

خلاصه جریان پرونده

آقای ..... بوکالت از طرف خانم ها مینا و ربابه فامیل هردو .... و فاطمه .... طی دادخواستی به طرفیت آقای حاجی محمد .... الزام خوانده را به تحویل ماترگ مرحوم رحیم ... نموده که بتاریخ ۸۲/۸/۲۱ به شعبه ۸ دادگاه عمومی بیرجند ارجاع گردیده وقت دادرسي برای تاریخ ۸۲/۷/۲ تعیین ودر جلسه دادگاه اظهارات وکیل خواهان وهمچنین دفاعیات خوانده منعکس گردیده درتاریخ ۸۲/۵/۳۰ قبل از جلسه اول دادرسی خوانده دعوی اصلی طی دادخواستی به طرفینت ۱- خانم مینا ...۲- خانم فاطمه ... تقاضای صدور حکم به تنفیذ صلحنامه عادی مورخ ۸ را نموده است که باتوجه به اینکه دعوی تقایل بوده ضم پرونده دعوی خانم مینا .... و دستور  مقتضی صادر گردیده .آقای محمد ... در پرونده .... به موجب لایحه ای ضمن اعتراض به بهای خواسته دراجرای ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ادعا کرده وراث حین الفوت مرحوم رحیم ..... حاجیه خانم فاطمه .... ۲- ربابه ..... و مینا
.... می باشند وعلیرغم ادعای قاطع اینجانب برعندم وراث بودن آنها خواسته الزام به ‏ تحویل کل ماترک دارای وجاهت قانونی نبوده ومی بایست نسبت به مورد ادعای خویش دعوی مطرح می شد ودر بند ۲ اظهار داشته با دعوی تقابل بخواسته تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 66/01/28  تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان رانموده است ودربند۳ اعلام نموده که درتاریخ 76/12/17 مرحوم رحیم ... خانه واقع درتهران شهرک غرب را به انضمام دو دانگ از باغ دماوند واثاث خانه مشتمل بر یک قالی شش متری موجود در منزل سیدخندان را ومقداری جزئی ازائائیه را به خانم میترا و مینا .... واگذار می نماید که این نکته دلالت بر تأیید واعتبار صلح نامه عادی درقسمتی که تعارض با آن ندارد می باشد 4-دلیل دیگر بر تائید  واعتبار مفاد صلح نامه این است که اموال موضوع صلحنامه از بدو تنظیم دراختیار اینجانب بوده است ونهایتا تقاضای صدور حکم بر تنفیذ صلحنامه عادی 17/۱/۲۸ رانموده است دادگاه قیمت منطقه ای اموال غیر منقول را استعلام و سازمان امور اقتصادي و دارایی خراسان طبی برگ شماره .... پرونده قیمت را مشخص واعلام نموده وبر اساس قیمت اعلامی هزینه دادرسی  پرداخت شده سپس دادگاه سوابق ثبتی اموال غیر نتقول زا از ادازه ثبت محل استعلام پاسخ به شرح  برگهای ۱۱۳و۱۱۵ وصول و پیوست پرونده است.دادگاه با توجه به خواسته خواهان که مطالب  ماترک بوده است اخذ توضیح از وکیل خواهان را ضروری دانسته که آیا بطریقی کل ماترک تعیینی سهم الارث سایر ورثه نیز به مالکیت خواهان درآمده یا خیر؟ وقت:رسیدگی دیگر تعیین وطرفین را دعوت نموده است وکیل خواهان دعوی اصلی اظهار داشته بوکالت از مینا ... به استحضار مي رساند ساير وراث با استفاده از دو فقره وکالت رسمی به شماره همای ... و .... برای اخذ ماترک وخانت داده اند وخانم ربابه .... وخانم فاطمه ...... نیز درپرونده کلاسه ..... نیز تقاضای تحویل ماترک به نسبت سهم ارث شود را نموده اند پرگ ۱۲۸ پرونده حکایت دارد خانم ربابه ... و فاطمه ... به طرفیت آقای حاجی محمد .... تقاضای الزام به تحویل سهم الارث خود را نموده اند که دادگاه دستور ثبت و رسیدگی همزمان پرونده .... را داده است دادگ‌اه نهایتا پس از رسیدگی های معوله شرح مندرج در پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه معترض عنه خواسته خواهان اصلی را ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید وتحویل ماترک مرحوم رحیم را به شرح مندرج در دادنامه صادر و دعوی تقابل به خواسته تنفیذ صلحناسه عادی ... را نسبت به خانم فاطمه ... مصداق اعتبار امر مختوسه دانسته و قرار رد دعوی خوامان تقابل را صادرنموده است ونسبت به سایر خواندگان تقابل حکم به رد عوی تقابل را صادر واعلام نموده است رای صادره پسس از ابلاغ در مهلت قانونی مورد تجدیدنظرخواهی خواهان دعوی تقابل واقع پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه با برسی مندرجات پرونده و رسیدگیهای معوله ختم دادرسسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رأی دادگاه خلع ید

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای حاج محمد ... فرزند اسماعیل از دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ..... صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی جزایی بیرجند که از طرح دعری خانمها 1- مینا .... 2- ربابه ....3- فاطمه .... به وکالت آقای ..... و به خواسته تحویل ماترک مرحوم رحیم ... و به طرفیت آقای محمد .... و دعوای تقابل آقای محمد ... و به طرفیت خانم مینا ... و خانم فاطمه ... و به خواسته تنفیذ صلحنامه .... رای بر محکومیت خوانده دعوی اصلی به تحویل ماترک مرحوم رحیم ... درحق خواهان ها صادر و درخصوص دعوی تقایل نسبت به خانم فاطمه ... موضوع مصداق امر مختومه تشخیص و قرار رد دعوی صادر ونسبت به و خوانده دیگر حکم به رد دعوی صادر گردیده است با امعان نظر در مندرجات پرونده نظر به اینکه مطالب مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی تکرار همان مطالب قبلی است که توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و دلیل موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه نگردیده است و دادنامه موصوف در خصوص دعوی اصلی نسبت به طرفین و نیز دعوی تقابل نسبت به خانم مینا ... مطابق مندرجات پرونده و قانون صادر و تجدیدنظرخواهی با هییچ یک از شقوق مندرج درماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ از قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به طرفین دعوی اصلی و نسبت خواهان دعوی تقابل و خانم مینا ....تایید می نمآید لکن در خصوص دعوی تقابل نسبت به خانم ربابه ..... چون در دادخواست تقابل یاد شده خوانده وطرف دعوي قرار نگرفته است صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواهی نیز دراین خصوص به طرفیت وی فاقد وجاهت قانونی می باشد رسیدگی توسط دادگاه در خصوص مشارالیها نسبت به دغوی تقابل فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده دوم و۳۵۸ قانون مذکور ضمن نقض حکم به رد دعوی تقابل نسبت به مشارالیها قرار عدم استماع دعوی تقایل نسبت به یاد شده را صادر واعلام می دارد رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.